Marek Řezanka: Základní dotaz (Basic question)

Na to mí drazí ptám se vás,
proč svůj hlas dáte lidem zlým,
válce, jež trvá dlouhý čas.
Pád bomb a mír je divný rým.

Zda znáte, se vás dále ptám,
co dělo se za vašich vlád.
Irák byl spasen? Mýtus. Klam.
Rozvrácen byl – to víte snad.

Já ptám se, co je pro vás hřích?
Loupit a vraždit. Zničit sen.
Ty druhé mučit, těžit z nich
a otročit jim mysl jen.

Co přejete si, ptám se teď?
Žít ve stokách jak smečky krys?
Mít hlad a neznat odpověď?
Zimou se třást – či dostat hnis?

Ptám se, zda zemřít chcete již?
A pro co? Ať má boháč víc?
Proč ztratit duši? Klesnout níž?
Zastavte válku – to chci říct.

Ptám se vás zde, kým chcete být?
Loutkou, či tím, kdo myslí sám?
Svrhněte zrůdné – vy jste lid.
Na vaši pomoc spoléhám.

* * *

Basic question

I want to ask you, my dear friends
why do you support wars and crimes,
terror of fear that never ends:
Peace and Bombs, you know – doesn´t rhyme.

I want to asky you, if you know
what has your country ever done.
Iraq was rescued? Really? No.
The state was damaged by your gun.

I want to ask you, what is bad?
To destroy dreams. To rob and kill.
To torture people – to be paid
for slaving others´s mind and will.

I want to asky you, what´s your wish?
To live as rats in dirty drains?
Hungry and baeten by a leash?
To shiver with cold when it rains?

I want to ask you: Will you die?
For what? For the rich people´s gain?
If you want killing, tell me, why?
Try to stop wars, what can be main.

I want to ask you: Who you are?
The dolls, or beings who got brain?
Let you fight against fiends – be smart.
Do, what makes sense – and not in vain.


Milí občané Spojených států amerických,

tímto textem na vás apeluji, abyste již nepodporovali režimy, které jsou napojeny na různé mocenské kruhy a lobbistické kliky, jež ženou svět do záhuby. Asi denně slyšíte, že hlavním zlem ve světě je ruský prezident Putin a že největší hrozbou jsou Rusko a Čína.

Není tomu tak. Podívejte se na své dějiny. Na všechny krvavé války, které dosud vaše zem vedla. Vzpomeňte si na vaše předky, kteří hlasitě protestovali proti válce ve Vietnamu.

Uvědomte si, že vaši představitelé napadli bezdůvodně například Irák. Lhali vám o iráckých zbraních hromadného ničení, které v době útoku již dávno neexistovaly. Lhali vám o tom, že Irák je zodpovědný za události z jedenáctého září 2001. Lhali vám, abyste byli poslušní a podporovali vraždění, protože si budete myslit, jak tím prospíváte pravdě a dobru. Manipulují vámi. Ukazují vám jen část reality – a ještě silně zkreslenou. Neukazují vám, kolik bylo zabito prostých civilistů, kterými jste i vy.

Vaše zem nešíří ve světě demokracii. Vaše země si po světě vytváří lokajské porobené kolonie, které jsou jim bezpodmínečně oddány.

Možná jste se již nejednou ptali, proč řada lidí ve světě USA nenávidí? Odpověď je nasnadě: Protože vaši představitelé neusilují o mír, ale o výboje. O výboje, z nichž již dlouho nemáte žádný zisk. Chudnete. Ztratili jste svůj sen. Mnozí nedokážete uživit své rodiny. Mnozí jste přišli o práci. Připadáte si jako občané druhé či třetí kategorie. Vyčlenění, zapomenutí, vyřízeni. Připadáte si ve své domovině cizí – ať již kvůli barvě své pleti, svému sociálnímu postavení či ekonomické krizi.

Dnes a denně vás přesvědčují, že demokracie znamená zavřená ústa a poslušnost. Že demokracie znamená mít jediný názor. Že demokracie je válka. Ale tak to opravdu není. Nežijete v demokracii. Žijete na povel. Vydáni na pospas vůdcům, jejichž kvality jsou velmi sporné.

Prosím vás o jedno: Abyste nerezignovali. Abyste se nenechali strhnout k jednání, které může pro nás všechny znamenat totální zkázu.

Dejte jasně najevo, že chcete znát, co se na Ukrajině dělo od roku 2014 do současnosti. Že chcete nezávisle vyšetřit všechny válečné zločiny v této oblasti – a teprve pak se rozhodnout, s kým a proti komu vlastně hodláte stát.  Zajímejte se o utrpení lidí v Jemenu. Neposílejte tam další zbraně, které rozsévají smrt.

Neposílejte své syny na jatka. Nedělejte z nich vrahy. Nechystejte jim hrob. Učte se o tom, co vše zlého americké vlády měly v minulosti na svědomí. Kolik lidí bylo v rámci Operace Kondor ve Střední a Jižní Americe zabito, mučeno a pronásledováno. Kolik lidí bylo bez spravedlivého procesu drženo na Guantánamu. Kolik politiků po celém světě, kteří se vašim režimům nehodili, bylo odstraněno.

Vím, že nejste zlí lidé – a mnohdy naopak chcete druhým pomáhat. Problém je, že mnohá média vydávají za pomoc něco, co je ve skutečnosti zločinem. Je velice snadné nechat se oklamat.

Libye, Sýrie, Arménie, Ázerbajdžán, Gruzie. Není náhodné, že vaši představitelé zde vedli války či se pokoušeli zde získat svůj vliv. Nečiní tak, aby posílili světový mír – ale aby porazili Rusko. To se dlouhodobými kroky vlád USA cítí oprávněně ohroženo. Rovněž byste nebyli rádi, kdyby někdo v Mexiku podporoval protiamerický režim, přijímal Mexiko a Kubu do protiamerické vojenské aliance a rozdmýchával blízko vašich hranic konflikty, které vás mohou zasáhnout.

Je velice potřebné, abyste byli slyšet. Aby byl slyšet váš hlas, že třetí světovou válku za žádnou cenu nechcete. Že hodláte bojovat za svou svobodu a rovnoprávnost, ale ne za zisky nadnárodních korporací a finančních institucí. Že nebudete loajální s vrahy.

My všichni, milí Američané – jsme na palubě jedné lodi – a tou je náš křehký svět, ve kterém žijeme – a v němž bychom měli žít ve vzájemném porozumění – a nikoli ve sváru a nenávisti.

Nenáviďme ty, kdo námi manipulují – ale sebe navzájem tolerujme a mluvme spolu. V takovém případě snad ještě máme budoucnost před sebou. Děkuji vám.

* * *

Dear citizens of the United States of America,

with this text, I appeal to you to stop supporting regimes that are connected to various power circles and lobby that are driving the world to ruin. You probably hear every day that the main evil in the world is Russian President Putin and that the biggest threat is Russia and China.

The reality is different. Look at your history. For all the bloody wars your land has fought so far. Remember your ancestors who loudly protested the Vietnam War.

Realize that your representatives invaded, for example, Iraq for no reason. They lied to you about Iraq’s weapons of mass destruction, which were long gone at the time of the attack. They lied to you about Iraq being responsible for the events of September 11, 2001. They lied to you to obey and support the killing because you will think you are benefiting truth and goodness. They are manipulating you. They show you only a part of reality – and a heavily distorted one at that. They don’t show you how many ordinary civilians, the same as you are, have been killed.

Your country is not spreading democracy in the world. Your country creates lackey enslaved colonies around the world that are unconditionally devoted to them.

Perhaps you have asked more than once why many people in the world hate the USA? The answer is easy: Because your representatives do not strive for peace, but for conquests. For conquests from which you have no profit for a long time. You lose weight. You lost your dream. Many of you cannot support your families. Many of you have lost your jobs. You feel like second or third class citizens. Set aside, forgotten, done away with. You feel like a stranger in your homeland – be it because of the color of your skin, your social status or the economic crisis.

Day in and day out, they convince you that democracy means keeping your mouth shut and obeying. That democracy means having one opinion. That democracy is war. But it really isn’t like that. You don’t live in a democracy. You live on command. At the mercy of leaders whose qualities are highly questionable.

I am asking you for one thing: To not resign. So that you don’t get carried away into actions that can mean total destruction for all of us.

Make it clear that you want to know what has happened in Ukraine since 2014 to the present. That you want to independently investigate all war crimes in the area – and only then decide who you’re actually going to side with and against. Take an interest in the suffering of the people in Yemen. Don’t send more weapons there that sow death.

Do not send your sons to the slaughterhouse. Don’t make them murderers. Do not prepare their grave. Learn about all the bad things American governments have been up to in the past. How many people were killed, tortured and persecuted in Central and South America as part of Operation Condor. How many people were held at Guantánamo without a fair trial. How many politicians around the world who did not fit your regimes have been removed.

I know that you are not bad people – and often, on the contrary, you want to help others. The problem is that many media pass off something that is actually a crime as help. It is very easy to be fooled.

Libya, Syria, Armenia, Azerbaijan, Georgia. It is no coincidence that your representatives fought wars here or tried to gain their influence here. They are not doing so to strengthen world peace – but to defeat Russia. This feels legitimately threatened by the long-term actions of the US governments. You would also not like someone in Mexico supporting an anti-American regime, accepting Mexico and Cuba into an anti-American military alliance, and stirring up conflicts near your borders that could affect you.

It is very necessary for you to be heard. To make your voice heard that you do not want a third world war at any cost. That you intend to fight for your freedom and equality, but not for the profits of multinational corporations and financial institutions. That you will not be loyal with the killers.

All of us, dear Americans – are in one boat – and that is our fragile world in which we live – and in which we should live in mutual understanding – and not in strife and hatred.

Let us hate those who manipulate us – but let us tolerate each other and talk to each other. In that case, perhaps we still have a future ahead of us. Thank you.

Příspěvek byl publikován v rubrice Dějiny a současnost, Kauza Ukrajina, Politika se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *