Klaus Schwab velí hlavám států: Vezmeme si všechno!

Carlo Maria Viganò varuje ve své promluvě na Mezinárodním lékařském sympóziu před silami zla reprezentovanými nadnárodními organizacemi jako jsou OSN či Schwabův WEF a dokládá před „nepodvolenými lékaři“, že covidismus byl pouhým tréninkem na další uměle vyvolané krize a zotročení člověka.

Dovolte mi v první řadě poděkovat doktorovi Stephenovi Frostovi za pozvání, které mi dal, abych si s vámi promluvil. Spolu s doktorem Frostem děkuji i vám všem: vaše odhodlání bojovat proti psychopandemické propagandě je obdivuhodné.

Jsem si dobře vědom potíží, kterým jste museli čelit, abyste zůstali v souladu se svými morálními a odbornými zásadami. Věřím, že škody, které jste utrpěli, budou nakonec muset přiměřeně napravit ti, kteří vás diskriminovali, připravili vás o práci, o plat, kteří vás nálepkovali jako „nebezpečné antivaxery.

Kriminální podstatu odhalí jen spolupráce napříč obory

Jsem rád, že zde mohu mluvit a podělit se s vámi se svými úvahami o současné globální krizi. Tato krize sice začala pandemií, ale my víme, že ji už desetiletí plánovaly známé osobnosti s velmi konkrétními cíli.

Zastavit se proto pouze u samotné pandemie by bylo vážnou chybou, protože by nám to neumožnilo uvažovat o událostech v jejich plné vzájemné propojenosti. Tím bychom si zabránili pochopit a identifikovat vpravdě kriminální záměry, které za tím vším stojí.

I vy – každý s vlastními odbornými znalostmi v medicínské, vědecké, právní nebo jiné oblasti – se mnou patrně budete souhlasit, že omezovat se na svou vlastní disciplínu, která je v některých případech mimořádně specifická, neumožňuje v plné míře odhalit všechno zlo, které vytvořily vlády, mezinárodní organizace a farmaceutické agentury.

Například najít materiál „podobný grafénu“ v krvi lidí, kteří byli naočkováni experimentálními séry, nemá valný smysl pro virologa. Avšak pro odborníka na nanomateriály a nanotechnologie, jenž přesně ví, k čemu lze grafen použít, smysl má.

Má smysl i pro odborníka na medicínské patenty, který okamžitě identifikuje obsah vynálezu, a přiřadí jej k jiným podobným patentům. Má smysl i pro experta na válečné technologie, který ví o studiích o vylepšeném člověku (dokument britského ministerstva obrany jej transhumanisticky nazývá „rozšířený člověk“), a proto je schopen rozpoznat v grafenových nanostrukturách technologii, která má umožnit zvýšení válečného výkonu vojenského personálu.

A odborník na telemedicínu bude zase v těchto nanostrukturách schopen rozpoznat nezbytné zařízení, které vysílá biomedicínské parametry na server kontroly pacienta, a také z něj signály přijímá. Jinak řečeno: Při posuzování událostí z lékařského hlediska musíme současně brát v úvahu i právní důsledky takových rozhodnutí, jako je například povinnost nosit roušky nebo vynucování hromadného „očkování“, které je v rozporu se základními právy a svobodami občanů.

Jsem si jist, že objevíte i manipulace s klasifikačními kódy nemocí a terapií, které byly navrženy tak, aby byly škodlivé účinky opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 nevysledovatelné, – mám na mysli například intenzivní nasazování lidí na respirátory. Studujme pozorně všechny protokoly vypovídající o skandálních nařízeních ze strany Evropské komise, která nemá pro zdravotní oblast žádnou delegaci z Evropského parlamentu, a která, nebolena, vlastně ani není veřejnou institucí, spíše soukromým podnikem.

Schwab: Vezmeme si všechno

Na summitu G-20 na Bali šéf davoského fóra Klaus Schwab instruoval hlavy států a vlád – ostatně téměř všichni pocházejí z jeho programu „Mladí globální lídři pro zítřek“ – o budoucích krocích, které je třeba podniknout ke zřízení světové vlády.

Tento prezident velmi mocné soukromé organizace Světové ekonomické fórum s obrovskými finančními prostředky vykonává nelegitimní moc nad vládami a vyžaduje poslušnost od politických vůdců se záměrem podrobili své státy a národy moci nelegitimních elit bez jakéhokoli demokratického mandátu: to je zcela bezprecedentní záležitost.

Klaus Schwab kromě jiného řekl:

Ve čtvrté průmyslové revoluci si vítězové vezmou všechno. Pokud tedy jste hlavními tahouny Světového ekonomického fóra, jste vítězi.

Tato velmi vážná prohlášení mají zásadní důsledky:

Zaprvé, pokud „vítězové vezmou všechno“ a budou „vítězi“ – není jasné, v jaké funkci a s čím souhlasem. Zadruhé tím říká, že ti, kteří se nepřizpůsobí této „čtvrté průmyslové revoluci“, budou vyloučeni a prohrají: Neboli ztratí všechno včetně svobody. Tím Klaus Schwab otevřeně vyhrožuje předsedům vlád dvaceti nejprůmyslovějších zemí světa, aby ve svých zemích provedli programové body jeho Velkého resetu.

Globální státní převrat

Toto dalece přesahuje záměry, které měli s pandemii:

Je to plán na globální státní převrat. Proti tomu se lidé musí ostře postavit. Zbývající nepodvolení lídři a ještě zdravé instituce jejich států musí zahájit mezinárodní vyšetřování a právní proces. Hrozba je totiž bezprostřední a vážná. Světové ekonomické fórum je schopno uskutečnit svůj podvratný projekt . A téměř všichni kdo vládnou národům, se stali buď korupcí nebo vydíráním komplici této mezinárodní mafie.

Ve světle těchto prohlášení teprve plně chápeme, že pandemická fraška sloužila jen jako zkušební balónek k zavádění kontrol, donucovacích opatření, omezování občanských svobod – a zvyšování nezaměstnanosti a chudoby veřejnosti určené k zotročení. Další kroky hodlají učinit prostřednictvím uměle vyvolaných ekonomických a energetických krizí, které jsou základem pro nastolení vlády v rukou globalistických elit.

Je to stále totéž

A tady, drazí přátelé, musím promluvit jako biskup.

Protože v tomto sledu událostí, kterých jsme a budeme svědky, riskujeme, že váš závazek bude zmařen nebo omezen skutečností, že nedohlédnete jeho principiální duchovní podstaty.

Dvě století osvícenského myšlení, revolucí, ateistického materialismu a antiklerikálního liberalismu nás navykly myslet na víru jako na osobní záležitost, vytvořily fikci, že neexistuje objektivní Pravda, které se musíme přizpůsobit.

To je ovoce přípravné fáze indoktrinace, která se stala dávno před tím, co se děje dnes. Bylo by naivní věřit, že protikřesťanská ideologie, která zrodila tajné sekty a zednářské skupiny v osmnáctém století, nemá nic společného s protikřesťanskou ideologií, která dnes pohání lidi jako Klaus Schwab, George Soros či Bill Gates.

Hnací principy jsou tytéž: Vzpoura proti Bohu, nenávist k církvi a lidstvu a destruktivní zuřivost namířená proti Stvoření a zejména proti člověku, protože je stvořen k Božímu obrazu. Vyjdete-li z tohoto důkazu, pochopíte, že není možné předstírat, že to, co se nám děje před očima, je výlučně výsledkem honby za ziskem nebo psychotické touhy po moci.

Ekonomickou část určitě nelze ignorovat. Už vzhledem k tomu, kolik lidí spolupracovalo se Světovým ekonomickým fórem. A přesto, kromě zisku, existují nevyslovené cíle, které pramení z „teologické“ vize – té, která je převrácená vzhůru nohama – vize, která má dvě protichůdné strany: stranu Krista a stranu Antikrista.

Boj na všech frontách

Neutralita nemůže existovat, protože když dojde ke střetu mezi dvěma armádami, ti, kteří se rozhodnou nebojovat, rovněž učiní volbu, která ovlivní výsledek bitvy.

Na druhé straně i vy ve svých vznešených a vysokých povoláních umíte rozpoznat obdivuhodný řád, který Stvořitel vložil do přírody, a současně popřít, že součástí tohoto je i člověk? Řádu, s jeho mravním a morálním smyslem, s jeho zákony, s jeho kulturou a s jeho objevy? Jak se může člověk, který je Božím stvořením, domnívat, že nepodléhá věčným a dokonalým zákonům? Jak říká Písmo:

Náš boj není proti stvořením z masa a kostí, ale proti knížectvím a mocnostem, proti vládcům toho temného světa, proti duchům zla, kteří přebývají v nebesích (Ef 6:12).

Na jedné straně je Boží město – o kterém píše svatý Augustin – a na druhé straně město ďáblovo:

Můžeme říci, že v této éře je město ďáblovo jasně identifikovatelné v neomalthusiánském globalismu: v Novém světovém řádu, v Organizaci spojených národů, ve Světovém ekonomickém fóru, v Evropské unii, ve Světové bance, v Mezinárodním měnovém fondu. A ve všech těch takzvaných „filantropických základnách“, které se řídí ideologií smrti, nemocí, ničení a tyranie.

Tedy v těch silách, které se postupně infiltrovaly do institucí, a které nazýváme hluboký stát a hluboká církev.

Na druhé straně musíme uznat, že město Boží je obtížnější identifikovat.

Zdá se, že dokonce i náboženské autority zradily svůj úkol usměrňovat věřící a raději sloužily moci a šířily její lži. Právě lidé, kteří by měli ochraňovat a posvěcovat duše, je rozhánějí a pohoršují a nazývají dobré křesťany rigidními fundamentalisty. Jak vidíte, útok je veden na všech frontách současně, a proto je pro lidstvo smrtelnou hrozbou, která zasahuje tělo i duši.

Kriminální mysl v pozadí dění

A přece právě v době, kdy je obtížné najít směrodatné záchytné body – jak náboženské, tak i časové – vidíme stále větší počet těch, kteří chápou, otevírají oči a poznávají kriminální podstatu za současnými událostmi.

Už dlouho je jasné, že všechno spolu souvisí, aniž ti, kteří to již dlouho říkají a dokazují, měli označovat za „konspirační teoretiky“. Spiknutí reálně existuje: nevymýšlíme si ho, jen ho analyzujeme a doufáme, že se lidé probudí ze sebevražedné narkózy a začnou žádat, aby skoncováníá s tímto globálním převratem.

Operace sociálního inženýrství a masové manipulace bez jakýchkoli pochybností prokázaly, že tento zločin byl předem promyšlen a že je propojen s „duchovní rovinou“ konfliktu, který se nyní rozvíjí: Proto je třeba postavit se na na všech úrovních na stranu dobra. Bojovat, nikdy se nevzdat.

Pravda – která je základní charakteristikou Boha – nemůže být zrušena lidským záměrem či omylem. Život nemůže být poražen smrtí. Pán o sobě řekl: „Já jsem Cesta, Pravda a Život.“ On už porazil satana a to, co zbylo z boje, nám jen dává příležitost učinit správnou volbu, rozhodnout se pro činy, které nás staví pod Kristovu vlajku na straně Dobra.

Věřím, že velké dílo, které děláte, brzy přinese očekávané ovoce. Že ukončí dobu zkoušek. V nich spatříme, do jak děsivé podoby se svět změní, neobrátíme-li se ke Kristu. Budeme-li si nadále myslet, že lze beztrestně spolunažívat se zlem, se lží a sebeuctíváním.

Boží Město je vzorem těch, kteří žijí v Boží lásce, v sebeovládaní a pohrdání malichernými lákadly světa. Ďáblovo město je vzorem těch, kteří žijí v sebelásce, přizpůsobují se světu a pohrdají Bohem.

Každý má svobodnou vůli. A musí se rozhodnout.

ZDROJ

Příspěvek byl publikován v rubrice Analytika, Kauza C-19, Politika se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *