O vzdělanosti a skutečné demokracii: Politici jen loutkami těch, kdo instalují Nový světový řád a zotročení člověka

PROF. JAROSLAV TURÁNEK v den 105. výročí vzniku republiky hodnotí stav země, která se za vlády Petra Fialy propadá do ekonomického i morálního marasmu, a stává se pouze kolonií nadnárodních struktur usilujících o vybudování celosvětové diktatury.

Žijeme ve společnosti, naprosto závislé na vědě a technologii, a přesto skoro nikdo vědě a technologii nerozumí. To je jasný recept na katastrofu, řekl Carl Sagan, významná americký astrofyzik a kosmolog. (Pozn. Naší Pravdy: Na základě Saganovy knihy Kontakt byl v r. 1997 natočen vynikající stejnojmenný film.)

Výstižně tak charakterizoval stav civilizace vybudované na pokročilých technologiích. Babylonská věž západní společnosti dospěla do výšky, kdy neustále erodované základy a konstrukční prvky již jen stěží nesou tu nezměrnou zátěž kupících se problémů, byrokracie, korupce a idiocie elit.

Politici jen loutkami

Vyspělá společnost vyžaduje extrémní množství rozhodovacích úkonů na všech úrovních politického řízení – od lokální přes státní až po nadnárodní (například EU). Pro tyto rozhodovací činnosti a tvorbu koncepcí je naprosto nezbytné mít k dispozici odborníky a dosadit je do odpovídajících funkcí. V demokracii jsou nástrojem výběru politiků volby, kdy občané-voliči zvolí své zástupce, kteří rozhodují o osudu země i jejich obyvatel a národa. V zodpovědných funkcích by proto měli být skutečné osobnosti, které definuje odbornost, všeobecný rozhled a charakter.

Bez těchto atributů se politik stává jen loutkou v rukou těch, kteří z pozadí rozhodují o směřování států a světa a chtějí zavést Nový řád, založený na zotročení člověka. Zejména charakter osobnosti je klíčovým atributem. Denně vidíme, jak absence charakteru u politiků vede k neustálým korupčním kauzám, většinou nikdy nepotrestaným skandálům a deviantnímu konání novodobých politických elit.

Husákovi pohrobci

Když Petr Fiala přinesl na Hrad prezidentu Zemanovi jména ministrů jeho sestavované vlády, bylo jasné, že nelze očekávat nic jiného, než úpadek a zmar. Naivně jsem doufal, že prezident o pana Fialu přerazí svoji hůlku a požene ho po Starých zámeckých schodech dolů přes Vltavu až k orloji, aby viděl Lakomce třepajícího měšcem a Smrt, která zvoní hranu i jemu a jeho pětispolku.

Ač panu prezidentovi sloužila dobře hlava, nohy už ne. Tak se nakonec smířil s tím, co do vlády Petr Fiala dovedl, recept na katastrofu podepsal a odešel. Do sídla českých králů pak usedl komunistický pár, marketingový produkt médií a kapitálu v pozadí. Rudé trenky jsou skryty na Ústavním soudu a prokuratuře, v médiích, v Senátu a na ministerstvech. 108 poslaneckých zombií zvedá na povel ruku a Husákovi pohrobci provádějí v zemi euronormalizaci.

Vedeni havranem k mršině

Po listopadovém převratu se zdálo, že nic nestojí v cestě rozvoji země v ekonomice, zemědělství, průmyslu, vědě, kultuře a vzdělanosti. Padly ideologické bariéry, skončila cenzura a potlačování oponentů bývalého režimu, ačkoliv členové předvoje dělnické třídy znovu obsazovali významné politické posty – jen již v nových kabátech.

Volně směnitelná koruna umožnila pořízení moderních technologií a přístrojů, umělci se mohli svobodně projevit a učitelé měli díky dostupnosti informací a nových počítačových technologií možnost nevídaně uplatnit pedagogické principy Jana Ámose Komenského pro výchovu všeobecně vzdělaného občana – pilíře demokracie. Znovu mohly vycházet knihy, které byly dosud drženy pod zámkem, z trezorů byly propuštěny staré filmy nové vlny ze šedesátých let.

Jenže politiku brzy začaly provázet korupční skandály, průmyslové podniky byly prodány s provizí politickým makléřům se státním majetkem. Venkov se vylidňoval a upadal, demografická křivka neutěšeně klesala, z venkovských škol se staly chalupy a dětský smích střídá pláč po diktátu metamorfózy pohlaví. Odešla postupně silná generace herců a do ordinací v růžových zahradách nastoupila liga ochotníků. Tak se zrodila demokratura, jak nazval nový politický systém Karel Kryl, který se nehodil staronovým prospěchářům, mrchožroutů demokracie.

Vede-li vás starý, kulhavý, krákoravý havran, dojdete k mršině, praví přísloví. Tak jsme vedeni těmito havrany došli po 33 letech usilovného pochodu k eurodemokracii na práh státního bankrotu a k liberální demokratuře.

Inkluze a genderismus dokonají dílo zkázy

PhDr. Karel Čapek (9. ledna 1890 Malé Svatoňovice – 25. prosince 1938 Praha) byl český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a amatérský fotograf.

Ačkoliv jsme měli velmi dobrou infrastrukturu pro vzdělávací systém na všech stupních, výsledky kvality vzdělání studentů dosahují bídné úrovně. Neustálé reformy školství jen zastírají bezkoncepčnost vzdělávací soustavy. Snižují se nároky na studenty a náročnost přijímacích zkoušek, znovu do výuky proniká ideologická manipulace s patřičným dozorem. Inkluze a genderismus jen dokonají dílo zkázy a otráví zbytek pedagogů. Vzdělanost nových generací má nahradit umělá inteligence, která se má stát arbitrem pravdy a správnosti. Varování Karla Čapka v jeho R.U.R. je zapomenuto.

Uveďme alespoň dva příklady selhání politiků a jejich expertů jako varování letargickým občanům:

Prvním je Zelený úděl (Green deal), tedy násilné prosazování nezralých technologií pod ideologickým tlakem bruselských nedovzdělanců. Ostatně mnozí z nich již tiše prchají z Evropské komise před zodpovědností a ze strachu z následků svých Typicky třeba Franciscus Cornelis Gerardus Maria „Frans“ Timmermans, dekorovaný desítkou řádů, a přitom neschopný zvládnout látku fyziky pro 7. třídu. A není v tom mezi svými eurosoudruhy sám.

Ani neuhasitelně hořící loď elektromobilů u holandských břehů je nevyléčí z blouznění. Asi v elektromobilu bude muset uhořet někdo z Evropské komise, aby se jim rozsvítilo. Tažení proti jaderné energetice a spalovacím motorům vede k rychlému ekonomickému úpadku EU a nástupu asijských automobilek, kam předtím evropské firmy vyvezly své technologie.

Za všechno údajně může CO2 ze spalovacích motorů osobních automobilů.

Zemní plyn, mazut v lodích, benzín v letadlech jsou ale kupodivu ideově v pořádku. Energie na výrobu letadlových lodí, jaderných ponorek, raket, bombardérů, tanků, děl a munice je ve službách demokracie – tudíž rovněž ekologicky čistá. Jakou tito mudrci asi připraví emisní povolenky na CO2 uvolňovaný vulkány nad i pod vodou či na skleníkové plyny uvolňované přirozeným životním cyklem lidského života? Od drastických sankcí si slibují zelení blouznivci umělé snížení světové populace.

Pandemie lží

Druhým příkladem nevzdělanosti politiků a selhání vědců a lékařů je „pandemie lží“ zvaná Covid-19. Vedla k astronomickému státnímu dluhu, poklesu ekonomiky a narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů, k poškození zdraví celé populace a narušení důvěry občanů v autority, instituce, medicínu a hlavní média. Tyto škody se budou napravovat dlouhou dobu – pokud se to vůbec podaří.

Celou smyšlenou pandemii udržovali při zkázonosném životě servilní novináři a různí pseudoodborníci s tituly, které mediální mainstream přeměnil v posly světla a hlasatele tečky za kovidem.

Nakonec příběh musel končit komedií gigantů zábavy Čtvrtníčka a Koháka v reklamě na čtyři tečky pro klid v duši. Pozoruhodný klid doprovázený mohutnou vlnou ALS, rakoviny, záněty srdce a osrdečníku, autoimunitními onemocněními a „nevysvětlitelnými“ náhlými úmrtími. Prof. Prymula tomu nasadil šaškovskou čepici, když prohlásil, že na čtvrtou dávku spásné vakcíny už nepůjde. Náhlou tečku za tzv. pandemií udělaly v mžiku první výstřely na Ukrajině. Covid-19 to zřejmě dostal do nohy a odkulhal do čekárny na novou příležitost.

A naše školství má za hlavní úkol připravit pro novou dobu poslušného euroobčana neposkvrněného skutečným vzděláním, zato ideologicky a psychicky připraveného pro příval štěstí, které zaplaví všechny nevolníky v EU.

Pro náročný úkol zakroutit školství krkem podle bruselských not byl příznačně vybrán do ministerského křesla muzikolog a kandidát členství v KSČ (1988-1989), který nahradil dogazdovavšího kolegu ze stejného uskupení STAN založeného na nejlepších tradicích politického gangsterismu.

Začne to společnými záchodky, a skončí tím, že děti budou učit sexuální devianti. Co na to rodiče?

Těm to už bude asi jedno.


Prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc. (* 18. srpna 1958 v Dačicích) vyučuje imunologii, biotechnologii a imunochemii na Masarykově univerzitě v Brně a na Technické universitě Brno. Je prezidentem České společnosti pro genovou a buněčnou terapii a hlavním řešitelem rozsáhlého multidisciplinárního projektu OPVVV FIT „Farmakologie, imunoterapie, nanoToxikologie“ zaměřeného na aplikaci komplexního nanotechnologického a biotechnologického přístupu pro vývoj nových moderních vakcín a cílených systémů podávání léků.

Má své odborné znalosti v oblasti nanotechnologií zaměřených na systémy dodávek léčiv založené na liposomech pro konstrukci samosestavitelných vakcinačních nanočástic a molekulárních adjuvans. Je průkopníkem technologií mukoadhezivních fólií na bázi nanovláken pro neinvazivní očkování sliznic a „technologie tištěných vakcín“. Publikoval více než 75 článků o vakcínách, cílení na léky, protinádorových a antimikrobiálních lécích v renomovaných časopisech.

V roce 2022 oznámil svůj záměr kandidovat na prezidenta České republiky. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1982), kde tentýž rok získal titul RNDr. Ve své bohaté vědecké kariéře pracoval pro řadu veřejných vědeckých institucí i výzkumných firem, vedl specializované laboratoře a byl vedoucím výzkumným pracovníkem. Opakovaně se stal zakladatelem a vedoucím oddělení farmakologie a vakcinologie (2007–2010), respektive farmakologie a imunoterapie (2012–2018). Byl koordinátorem a řešitelem vědeckých projektů, např. v oblasti medicínských nanotechnologií. Zabýval se také výzkumem rekombinantních a genetických vakcín. V roce 2018 se habilitoval a byl jmenován docentem na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2019 mu Gremium Akademie věd České republiky udělilo na základě obhajoby disertační práce titul doktor věd (DSc.) v oblasti biologických a lékařských věd. V roce 2021 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy pro obor Lékařská imunologie. Během své vědecké a pedagogické práce byl spojen s městy Brno, Praha, Olomouc a Hradec Králové.

Příspěvek byl publikován v rubrice ►DŮLEŽITÉ, Analytika, Dějiny a současnost se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *